Thomson Kia

45-47 Church Street, Parramatta, NSW 2150
1300 142960
Thomson Kia Sales
http://www.kiasorento.com.au/

Thomson Kia are the leaders when it comes to Kia Sorento sales throughout Sydney. If you’re looking to buy the new Kia Sorento, do it with Thomson Kia - Sydney’s premier car dealership.

5 out of 5 from 1 reviews

Write a review

Overal review:Type your review:
(max 1000 characters)
Verification code:
Automotive in Parramatta NSW
Parramatta. The experts in the range of Kia Rio vehicles talk to Thomson Kia today. Automotive, Thomson Kia ...
Automotive in Parramatta NSW
Parramatta. The experts in the range of Kia Cerato vehicles talk to Thomson Kia today. Automotive, Thomson ...
Automotive in Parramatta NSW
to buy the new Kia Optima, do it with Sydney’s premier dealer – Thomson Kia. Automotive, Thomson Kia ...
Automotive in Parramatta NSW
the new Kia Sportage, do it with Sydney’s premier dealer – Thomson Kia. Automotive, Thomson Kia ...